ข่าวสารทุนการศึกษา/กองทุน กยศ. 

25 พ.ค. 63   การกรอกข้อมูล แบบ กยศ.108 และ วิธีการชำระหนี้ กยศ. (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา)
30 ก.ค. 64   ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานทุนการศึกษานักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
21 ธ.ค. 64   ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
27 ธ.ค. 64   ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการ "เรียนเอาบุญกับโค้ชเจ๊ฝน"
12 ม.ค. 65   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564
27 ม.ค. 65   ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
25 ก.พ. 65   ประกาศ เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
8 มี.ค. 65   เอกสารการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
    แบบข้อมูลผู้ขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (กยศ. 101)
    หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน (กยศ. 102)
    หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ. 103)
8 มี.ค. 65   หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (สำหรับผู้กู้ทำสัญญาใหม่)
31 พ.ค. 65   ใบสมัครโครงการสนับสนุนนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2565 
13 มิ.ย. 65   ประกาศ หลักเกณฑ์การพิจารณากิจกรรมและชั่วโมงจิตอาสาสำหรับนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2565
28 มิ.ย. 65   ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
28 มิ.ย. 65   ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
27 ก.ค. 65   ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
8 ส.ค. 65   ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

11 ต.ค. 64   ประกาศ เรื่อง การเปิดใช้สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 พ.ย. 64   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้ารับการปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
4 ม.ค. 65   ประกาศ เรื่อง ปิดพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมากจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
26 ม.ค. 65   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ประจำปีการศึกษา 2564
1 ก.พ. 65   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ประจำปีการศึกษา 2564
24 มี.ค. 65   ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
20 พ.ค. 65   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
7 มิ.ย. 65   ประกาศ เรื่อง นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2565
14 มิ.ย. 65   ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมกตัญญุตาคารวะ (พิธีไหว้ครู) ปีการศึกษา 2565
21 มิ.ย. 65   รายละเอียดการแข่งขันเดิน-วิ่ง วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครอบรอบ 86 ปี
28 มิ.ย. 65   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "หางนกยูงเกมส์" ประจำปี 2565
28 มิ.ย. 65   ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการแข่งขันกีฬา "หางนกยูงเกมส์" ประจำปี 2565
28 มิ.ย. 65   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 86 ปี

 

ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร

10 ต.ค. 60   ให้ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ. 2540 รับหมายเรียกฯ (หมายเกณฑ์ทหาร)
16 ต.ค. 61   ให้ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ. 2541 รับหมายเรียกฯ (หมายเกณฑ์ทหาร)

 

 

ข่าวบริการและสวัสดิการนักศึกษา

22 มิ.ย. 64   ประกาศ มาตรการเข้าหอพักนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
5 ก.ค. 64    ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเข้าหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด วันที่ 5-6 ก.ค. 64
 12 ก.ค. 64   ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเข้าหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาทั่วไป วันที่ 22-23 ก.ค. 64
19 ก.ค. 64   ประกาศ มาตรการเข้าหอพักนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)
30 พ.ค. 65   รายชื่อนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
7 ก.ค. 65   ประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจำหอพักนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

 

 

ข่าวรับสมัครงาน/ศึกษาต่อ

19 ก.พ. 61   บ.แอ็ดว๊านซ์ ซี.ที.เอ็นจิเนีบริ่ง จำกัด รับสมัครพนักงาน (วิศวกรเครื่องกล และ พนักงานขาย)
26 ก.พ. 61   สนง.จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงานสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ทำงานระหว่างเรียน
29 มิ.ย. 61   กำหนดการและระเบียบในการรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน ภายในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
19 พ.ย. 61   วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

 

รับปริญญา ปีการศึกษา 2560 - 2562
(สำเร็จการศึกษา วันที่ 11 ต.ค. 60 - 24 ก.ย. 63)

19 ส.ค. 65   วิธีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562
 21 ก.ย. 65   เอกสารแจ้งบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562
23 ก.ย. 65    ถาม-ตอบ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 - 2562
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า
รองอธิการบดี

 

 อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี

 

 นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com