พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตดีที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีเป็นพลเมืองดีในสังคม
  2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
  3. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านกิจการนักศึกษา
  4. พัฒนาระบบการบริการและสวัสดิการนักศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้คู่คุณธรรม ทักษะชีวิต มีศักยภาพในการพัฒนาและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
  2. พัฒนาระบบงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยกระบวนการที่หลากหลาย และมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้
  3. มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์