ระเบียบ


ระเบียบ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2549
ระเบียบ ว่าด้วย เครื่องแบบและการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2549
ระเบียบ ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
ระเบียบ ว่าด้วย การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2562
ระเบียบ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬานักศึกษา พ.ศ. 2549
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562

 

ประกาศ


ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2552
ประกาศ ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ
ประกาศ ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา ภาคพิเศษ
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2566
ประกาศ ว่าด้วย แนวปฏิบัติการใช้สนามกีฬา พ.ศ. 2553
ประกาศ เรื่อง การดำเนินงานหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2551
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2565
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ประกาศ เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ด้านการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนด "เขตสูบบุหรี่"
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการกรณีที่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าใช้บริการสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏและศูนย์ออกกำลังกาย
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการยืม-คืน วัสดุ-ครุภัณฑ์ กองพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2566
 

คำสั่ง


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายภาระหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายภาระหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายภาระหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายงานให้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติราชการของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2563
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายงานให้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายงานให้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำสั่ง เรื่อง กำหนดความรับผิดชอบและมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติราชการ กองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567