ที่ตั้งสำนักงาน

หมายเลขโทรศัพท์

E-mail & Line id

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1665
โทรสาร 055-415067

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID : 0899617465