บริการสารสนเทศออนไลน์


สำหรับนักศึกษา

สำหรับบัณฑิต

สื่อออนไลน์

 
 

สายด่วนภายใน


ข่าวประชาสัมพันธ์

   
21 ก.พ. 67 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 
23 ม.ค. 67 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 
27 ธ.ค. 66 รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เพื่อขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566
  - ขั้นตอนการสมัคร
  - ประกาศ คุณสมบัติ เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา และกำหนดการ 
  - ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา
3 ต.ค. 66 ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
2 ต.ค. 66
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณากิจกรรมจิตอาสาสำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2566 (ฉบับที่ 2)
30 ส.ค. 66 ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการพิจารณาทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566
24 ส.ค. 66 ประกาศ เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
14 ก.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)
14 มิ.ย. 66 ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
8 ส.ค. 66 ประกาศ เรื่อง กำหนดตารางนัดพบนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
3 มิ.ย. 66 ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)
8 มิ.ย. 66 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1
   - ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566
8 พ.ค. 66 ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณากิจกรรมจิตอาสาสำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2566
13 มี.ค. 66 ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
8 มี.ค. 65 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (สำหรับผู้กู้ทำสัญญาใหม่)
8 มี.ค. 65 เอกสารการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
  - แบบข้อมูลผู้ขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (กยศ. 101)
- หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน (กยศ. 102)
- หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ. 103)

   
27 ก.พ. 67 ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ
27 ก.พ. 67  ประกาศ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร รับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
22 ม.ค. 67 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการแข่งขันกีฬาหางนกยูงเกมส์ 2024
21 ก.ย. 66  ประกาศ เรื่อง ปิดกิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
4 ก.ค. 66 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรม "สักการะพระยาพิชัยดาบหัก ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ ปีการศึกษา 2566"
 13 มิ.ย. 66 ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 
 13 มิ.ย. 66 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคณะกรรมการสภานักศึกษาและเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2566 
2 มิ.ย. 66 ประกาศ เรื่อง นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2566
   - แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
   - แบบยินยอมการเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
24 พ.ค. 66 ประกาศ เรื่อง ให้หัวหน้ากลุ่มเรียนชั้นปีที่ 2 3 และ 4 เข้าร่วมประชุม (วันที่ 14 มิ.ย. 66)
18 พ.ค. 66 ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566
24 มี.ค. 66 ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดการดำเนินงานโครงการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีการศึกษา 2565
18 มี.ค.  66 ประกาศ เรื่อง กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (18 มี.ค. 66)
7  มี.ค.  65 ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

 

   
   

   

   
 19 ธ.ค. 66 รายนามบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่แจ้งความประสงค์จองรูปหมู่บัณฑิต ปีการศึกษา 2563-2564 (รอบเพิ่มเติม) 
14 ธ.ค. 66  หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบปริญญาบัตรแทน 
 8 ธ.ค. 66 ประกาศ เรื่อง รายชื่อบัณฑิตดีเด่นมหาวิทยลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563-2564 
7 ธ.ค. 66 รายชื่อผู้จองรถและที่พักกับมหาวิทยาลัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563-2564
7 ธ.ค. 66 ตารางถ่ายรูปหมู่ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563-2564 (วันที่ 13 ธันวาคม 2566)
17 พ.ย. 66 ประกาศ หลักเกณฑ์การพิจารณาบัณฑิตดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563 - 2564
31 ต.ค. 66 กำหนดการงานฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563 - 2564 (วันที่ 12-13 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ม.ใน))
1 ก.ย. 66 ขั้นตอนการลงทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2563-2564
10 ส.ค. 66 กำหนดการงานฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563 - 2564
26 เม.ย. 66 กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
   

 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 (รอรับรอง)

 

สรุปผลกิจกรรมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562
กิจกรรม URU Grand Party & Music 2023

สถิติการให้บริการศูนย์สุขภาพ
สถิติการให้บริการกระเป๋ายา ประจำปี พ.ศ. 2565
สถิติผู้มาใช้บริการศูนย์สุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการกระเป๋ายา ประจำปี พ.ศ. 2566
สถิติผู้มาใช้บริการศูนย์สุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2566

สถิติการให้บริการหอพักนักศึกษา
สถิติการให้บริการหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถิติการออกใบรับรองผลกิจกรรม (Activity Transcript)

สถิติการออกใบรับรองผลกิจกรรม (Activity Transcript) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

สถิติการให้บริการอุปกรณ์กีฬา
สถิติการให้บริการอปุกรณ์กีฬา ประจำปี พ.ศ. 2564

สถิติการให้บริการอปุกรณ์กีฬา ประจำปี พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการสนามกีฬา
สถิติการให้บริการสนามกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2564

สถิติการให้บริการสนามกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ
สถิติการให้บริการสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2566

สถิติการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย
สถิติการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย ประจำปี พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย ประจำปี พ.ศ. 2566

สถิติการให้คำปรึกษา
สถิติการให้คำปรึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565

สถิติการให้คำปรึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

สถิติการให้บริการวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม

สถิติการให้บริการวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

สถิติการให้บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ
สถิติการให้บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ประจำปี พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ประจำปี พ.ศ. 2566