บริการสารสนเทศออนไลน์


สำหรับนักศึกษา

สำหรับบัณฑิต

สื่อออนไลน์

 
 

สายด่วนภายใน


ข่าวประชาสัมพันธ์

20 พ.ค. 65 ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
7 มิ.ย. 65 ประกาศ เรื่อง นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2565
14 มิ.ย. 65 ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมกตัญญุตาคารวะ (พิธีไหว้ครู) ปีการศึกษา 2565
21 มิ.ย. 65 รายละเอียดการแข่งขันเดิน-วิ่ง วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครอบรอบ 86 ปี
28  มิ.ย. 65 ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "หางนกยูงเกมส์" ประจำปี 2565
28  มิ.ย. 65 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการแข่งขันกีฬา "หางนกยูงเกมส์" ประจำปี 2565
28  มิ.ย. 65 ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 86 ปี
5  ต.ค.  65 ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้ารับการปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
11  ต.ค. 65 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2565
7  มี.ค.  65 ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2566
7  มี.ค.  65 ประกาศ เรื่อง กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (18 มี.ค. 66)

 

   
   

30 พ.ค. 65 รายชื่อนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

   

   

 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 (รอรับรอง)

 

สรุปผลกิจกรรมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562
กิจกรรม URU Grand Party & Music 2023

สถิติการให้บริการศูนย์สุขภาพ
สถิติการให้บริการกระเป๋ายา ประจำปี พ.ศ. 2565
สถิติผู้มาใช้บริการศูนย์สุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการกระเป๋ายา ประจำปี พ.ศ. 2566
สถิติผู้มาใช้บริการศูนย์สุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2566

สถิติการให้บริการหอพักนักศึกษา
สถิติการให้บริการหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถิติการให้บริการอุปกรณ์กีฬา
สถิติการให้บริการอปุกรณ์กีฬา ประจำปี พ.ศ. 2564

สถิติการให้บริการอปุกรณ์กีฬา ประจำปี พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการสนามกีฬา
สถิติการให้บริการสนามกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2564

สถิติการให้บริการสนามกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ
สถิติการให้บริการสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2566

สถิติการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย
สถิติการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย ประจำปี พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย ประจำปี พ.ศ. 2566

สถิติการให้คำปรึกษา
สถิติการให้คำปรึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565

สถิติการให้คำปรึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

สถิติการให้บริการวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม

สถิติการให้บริการวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

สถิติการให้บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ
สถิติการให้บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ประจำปี พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ประจำปี พ.ศ. 2566