ข่าวสารทุนการศึกษา/กองทุน กยศ. 

25 พ.ค. 63   การกรอกข้อมูล แบบ กยศ.108 และ วิธีการชำระหนี้ กยศ. (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา)
30 ก.ค. 64   ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานทุนการศึกษานักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
21 ธ.ค. 64   ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
27 ธ.ค. 64   ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการ "เรียนเอาบุญกับโค้ชเจ๊ฝน"
12 ม.ค. 65   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564
27 ม.ค. 65   ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
25 ก.พ. 65   ประกาศ เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
8 มี.ค. 65   เอกสารการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
    แบบข้อมูลผู้ขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (กยศ. 101)
    หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน (กยศ. 102)
    หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ. 103)
8 มี.ค. 65   หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (สำหรับผู้กู้ทำสัญญาใหม่)
31 พ.ค. 65   ใบสมัครโครงการสนับสนุนนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2565 
13 มิ.ย. 65   ประกาศ หลักเกณฑ์การพิจารณากิจกรรมและชั่วโมงจิตอาสาสำหรับนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2565
28 มิ.ย. 65   ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
28 มิ.ย. 65   ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
27 ก.ค. 65   ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
8 ส.ค. 65   ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
5 ต.ค. 65   ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ปีการศึกษา 2565
6 ต.ค. 65   ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง ปีการศึกษา 2565
7 ต.ค. 65   ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง ปีการศึกษา 2565
10 ต.ค. 65   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง ปีการศึกษา 2565
31 ต.ค. 65   ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2
31 ต.ค. 65   ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2


ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

11 ต.ค. 64   ประกาศ เรื่อง การเปิดใช้สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 พ.ย. 64   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้ารับการปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
4 ม.ค. 65   ประกาศ เรื่อง ปิดพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมากจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
26 ม.ค. 65   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ประจำปีการศึกษา 2564
1 ก.พ. 65   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ประจำปีการศึกษา 2564
24 มี.ค. 65   ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
20 พ.ค. 65   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
7 มิ.ย. 65   ประกาศ เรื่อง นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2565
14 มิ.ย. 65   ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมกตัญญุตาคารวะ (พิธีไหว้ครู) ปีการศึกษา 2565
21 มิ.ย. 65   รายละเอียดการแข่งขันเดิน-วิ่ง วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครอบรอบ 86 ปี
28 มิ.ย. 65   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "หางนกยูงเกมส์" ประจำปี 2565
28 มิ.ย. 65   ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการแข่งขันกีฬา "หางนกยูงเกมส์" ประจำปี 2565
28 มิ.ย. 65   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 86 ปี
5 ต.ค. 65   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้ารับการปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
11 ต.ค. 65   ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2565

 

 

ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร

10 ต.ค. 60   ให้ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ. 2540 รับหมายเรียกฯ (หมายเกณฑ์ทหาร)
16 ต.ค. 61   ให้ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ. 2541 รับหมายเรียกฯ (หมายเกณฑ์ทหาร)

 

 

ข่าวบริการและสวัสดิการนักศึกษา

22 มิ.ย. 64   ประกาศ มาตรการเข้าหอพักนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
5 ก.ค. 64    ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเข้าหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด วันที่ 5-6 ก.ค. 64
 12 ก.ค. 64   ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเข้าหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาทั่วไป วันที่ 22-23 ก.ค. 64
19 ก.ค. 64   ประกาศ มาตรการเข้าหอพักนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)
30 พ.ค. 65   รายชื่อนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
7 ก.ค. 65   ประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจำหอพักนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

 

 

ข่าวรับสมัครงาน/ศึกษาต่อ

19 ก.พ. 61   บ.แอ็ดว๊านซ์ ซี.ที.เอ็นจิเนีบริ่ง จำกัด รับสมัครพนักงาน (วิศวกรเครื่องกล และ พนักงานขาย)
26 ก.พ. 61   สนง.จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงานสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ทำงานระหว่างเรียน
29 มิ.ย. 61   กำหนดการและระเบียบในการรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน ภายในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
19 พ.ย. 61   วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

 

รับปริญญา ปีการศึกษา 2560 - 2562
(สำเร็จการศึกษา วันที่ 11 ต.ค. 60 - 24 ก.ย. 63)

19 ส.ค. 65   วิธีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562
 21 ก.ย. 65   เอกสารแจ้งบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562
23 ก.ย. 65    ถาม-ตอบ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 - 2562
 4 ต.ค. 65   รายละเอียดชุดสูท ชุดปกติขาว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 - 2562
5 ต.ค. 65   แบบเสนอชื่อบัณฑิตดีเด่น ปีการศึกษา 2560 - 2562
13 ต.ค. 65    คู่มือการลงทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 - 2562
26 ต.ค. 65    ประกาศ หลักเกณฑ์การพิจารณาบัณฑิตดีเด่น ปีการศึกษา 2560 - 2562
4 พ.ย. 65   รายชื่อบัณฑิตที่ลงทะเบียนและชำระเงิน รอบที่ 2 (วันที่ 29-31 ต.ค. 65)
4 พ.ย. 65   รายชื่อบัณฑิตที่จอง ครุย สูท รูป รถ และการจัดส่งใบปริญญาบัตร รอบเพิ่มเติม (วันที่ 1 -3 พ.ย. 65)
 7 พ.ย. 65   ประกาศ รายชื่อบัณฑิตดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2560 - 2562
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า
รองอธิการบดี

 

 อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี

 

 นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com