ข่าวกองทุนการศึกษา กยศ./กรอ. 

27 ก.ค. 2560   แบบบันทึกจิตอาสา กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2560
20 ก.ค. 2560   รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทั่วไปและทุนตามคุณลักษณ์พิเศษ ปีการศึกษา 2560
20 ก.ค. 2560   รับสมัครนักศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษา ทุนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560
6 ต.ค.  2560   ใบสมัครโครงการนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน
     

 

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

 10 ต.ค. 60   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม
22 ต.ค. 60   ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" จิตอาสารณรงค์คัดแยกขยะ
28 พ.ย. 60   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเข้าปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560

 

ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร

 10 ต.ค. 60   ให้ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ. 2540 รับหมายเรียกฯ (หมายเกณฑ์ทหาร)

 

ข่าวรับสมัครงาน/ศึกษาต่อ

 14 พ.ย. 60   วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
19 ก.พ. 61   บ.แอ็ดว๊านซ์ ซี.ที.เอ็นจิเนีบริ่ง จำกัด รับสมัครพนักงาน (วิศวกรเครื่องกล และ พนักงานขาย)
รับปริญญา ปีการศึกษา 2558

12 ต.ค. 60   งานพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2558
17 ต.ค. 60   แบบฟอร์มใบลา บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2558
24 ต.ค. 60   คำร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
27 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ได้รับอนุญาตให้รายงานตัวหลังกำหนด (6 พ.ย. 60)
29 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สาขาครุศาสตรบัณฑิต
29 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต
29 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สาขาบัญชีบัณฑิต
29 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สาขานิเทศศาสตรบัณฑิต
29 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สาขาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
29 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สาขาเทคโนโลยีบัณฑิต
29 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
29 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
29 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สาขานิติศาสตรบัณฑิต
29 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สาขาศิลปบัณฑิต
29 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต
29 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต
29 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
29 ต.ค. 60   รายชื่อดุษฎีบัณฑิต-มหาบัณฑิต ที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
30 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เดินทางและพักกับมหาวิทยาลัย

 

 ผู้บริหาร

ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 ภาระกิจผู้บริหารJSN Epic template designed by JoomlaShine.com