ข่าวสารทุนการศึกษา/กองทุน กยศ. 

9 ธ.ค. 62   แบบบันทึกข้อความขอเก็บชั่วโมงจิตอาสา (กิจกรรมภายใน) 
9 ธ.ค. 62   หนังสือขอเก็บชั่วโมงจิตอาสา (กิจกรรมภายนอก)
25 พ.ค. 63   การกรอกข้อมูล แบบ กยศ.108 และ วิธีการชำระหนี้ กยศ. (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา)
7 เม.ย. 64   เอกสารการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
    แบบข้อมูลผู้ขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (กยศ. 101)
    หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน (กยศ. 102)
    หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ. 103)
30 ก.ค. 64   ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานทุนการศึกษานักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
3 ธ.ค. 64   แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา ปีการศึกษา 2564

 

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

26 พ.ค. 63   เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2563 (28 พ.ค. 63)
18 ส.ค. 63   ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
18 ส.ค. 63   ประกาศ เรื่อง พิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกร ปีการศึกษา 2563
25 ก.ย. 63   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้ารับฟังบรรยายจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี (1 ต.ค. 63)
25 ก.ย. 63   ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาในสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
29 ก.ย. 63   หนังสือขออนุญาตเข้ารับฟังบรรยายจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี (1 ต.ค. 63)
6 ต.ค. 63   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและน้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9 (12 ต.ค. 63)
14 ต.ค. 63   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 (17-18 ต.ค. 63)
22 ต.ค. 63   ประกาศ เรื่อง ปิดการจัดกิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
22 ต.ค. 63   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้ารับการปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (12 พ.ย. 63)
28 ต.ค. 63   ประกาศ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนกำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (9 พ.ย. 63)
15 พ.ย. 63   เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร "วิศวกรสังคม (Social Engineer)
8 ม.ค. 64   ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8 ก.พ. 64   ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
1 มี.ค. 64   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้ารับการปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
8 เม.ย. 64   แบบขออนุญาตเข้ากิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2/2563 ผ่านระบบออนไลน์
11 ต.ค. 64   ประกาศ เรื่อง การเปิดใช้สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 พ.ย. 64   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้ารับการปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร

10 ต.ค. 60   ให้ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ. 2540 รับหมายเรียกฯ (หมายเกณฑ์ทหาร)
16 ต.ค. 61   ให้ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ. 2541 รับหมายเรียกฯ (หมายเกณฑ์ทหาร)

 

 

ข่าวบริการและสวัสดิการนักศึกษา

22 มิ.ย. 64   ประกาศ มาตรการเข้าหอพักนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
5 ก.ค. 64    ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเข้าหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด วันที่ 5-6 ก.ค. 64
 12 ก.ค. 64   ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเข้าหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาทั่วไป วันที่ 22-23 ก.ค. 64
19 ก.ค. 64   ประกาศ มาตรการเข้าหอพักนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)

 

 

ข่าวรับสมัครงาน/ศึกษาต่อ

19 ก.พ. 61   บ.แอ็ดว๊านซ์ ซี.ที.เอ็นจิเนีบริ่ง จำกัด รับสมัครพนักงาน (วิศวกรเครื่องกล และ พนักงานขาย)
26 ก.พ. 61   สนง.จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงานสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ทำงานระหว่างเรียน
29 มิ.ย. 61   กำหนดการและระเบียบในการรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน ภายในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
19 พ.ย. 61   วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

 

รับปริญญา ปีการศึกษา 2559 - 2560
(สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 ต.ค. 59 - 14 ก.ย. 60)

26 ต.ค. 63   ประกาศและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 (ปีการศึกษา 2559)
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาครุศาสตรบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขานิติศาสตรบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาศิลปบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาบัญชีบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขานิเทศศาสตรบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาเทคโนโลยีบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
29 ต.ค. 63   คู่มือการลงทะเบียนรับปริญญา
30 ต.ค. 63   ถามมา-ตอบไป : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563
30 ต.ค. 63   เว็บไซต์ : ลงทะเบียนรับปริญญา ปีการศึกษา 2559 - 2560
9 พ.ย. 63   ประกาศ ลดค่าธรรมเนียมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ จังหวัดเชียงใหม่
9 พ.ย. 63   ตัวอย่างการกรอกแบบลงทะเบียนรับปริญญา (ลดค่าธรรมเนียม)
27 พ.ย. 63   ขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข-สำหรับบัณฑิต
27 พ.ย. 63   ขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข-สำหรับคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน
27 พ.ย. 63   ขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข-สำหรับญาติบัณฑิตและประชาชนทั่วไป
7 ม.ค. 64   ผลการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
28 พ.ค. 64   หนังสือมอบอำนาจ-รับปริญญาบัตร

 

 ผู้บริหาร

อ.ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 ภาระกิจผู้บริหารJSN Epic template designed by JoomlaShine.com