ข่าวกองทุนการศึกษา กยศ./กรอ. 

20 ก.ค. 60   รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทั่วไปและทุนตามคุณลักษณ์พิเศษ ปีการศึกษา 2560
20 ก.ค. 60   รับสมัครนักศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษา ทุนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560
6 ต.ค. 60   ใบสมัครโครงการนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน
 14 มี.ค. 61   ใบสมัครโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2560
27 มี.ค. 61   แบบคำขอกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2561 (กยศ. 101)
27 มี.ค. 61   แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2561
27 มี.ค. 61   ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาโครงการทุนอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2561
15 มิ.ย. 61   ตัวอย่าง การกรอกแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ ปีการศึกษา 2561
18 มิ.ย. 61   แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา ปีการศึกษา 2561

 

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

 10 ต.ค. 60   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม
22 ต.ค. 60   ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" จิตอาสารณรงค์คัดแยกขยะ
28 พ.ย. 60   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเข้าปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560
27 ก.พ. 61   ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
7 มี.ค. 61   มูลนิธิกระจกเงา : เปิดรับอาสาสมัครและนักศึกษาฝึกงาน
30 มี.ค. 61   รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ "ส่งน้องกลับบ้าน" ครั้งที่ 2
26 เม.ย. 61   ประกาศ เรื่อง ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
9 พ.ค. 61   โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
25 พ.ค. 61   กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง
25 พ.ค. 61   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 เข้าพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา (16 กรกฎาคม 2561)
27 มิ.ย. 61   การประกวดโครงการจิตอาสาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
6 ก.ค. 61   กิจกรรมเดิน-วิ่ง ประเพณี วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 82 ปี (1 สิงหาคม 2561)
13 ก.ค. 61   ประกาศ เรื่อง มาตรการและนโยบายการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2561
13 ก.ค. 61   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม "ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า" (25 กรกฎาคม 2561)
17 ก.ค. 61   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม "เดิน-วิ่ง วันสถาปนามหาวิทยาลัย" (1 สิงหาคม 2561)
17 ก.ค. 61   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม "สักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์" (25 ส.ค. 61)

 

ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร

 10 ต.ค. 60   ให้ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ. 2540 รับหมายเรียกฯ (หมายเกณฑ์ทหาร)

 

ข่าวรับสมัครงาน/ศึกษาต่อ

 14 พ.ย. 60   วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
19 ก.พ. 61   บ.แอ็ดว๊านซ์ ซี.ที.เอ็นจิเนีบริ่ง จำกัด รับสมัครพนักงาน (วิศวกรเครื่องกล และ พนักงานขาย)
26 ก.พ. 61   สนง.จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงานสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ทำงานระหว่างเรียน
29 มิ.ย. 61   กำหนดการและระเบียบในการรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน ภายในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
รับปริญญา ปีการศึกษา 2558

12 ต.ค. 60   งานพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2558
17 ต.ค. 60   แบบฟอร์มใบลา บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2558
24 ต.ค. 60   คำร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
27 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ได้รับอนุญาตให้รายงานตัวหลังกำหนด (6 พ.ย. 60)
29 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สาขาครุศาสตรบัณฑิต
29 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต
29 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สาขาบัญชีบัณฑิต
29 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สาขานิเทศศาสตรบัณฑิต
29 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สาขาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
29 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สาขาเทคโนโลยีบัณฑิต
29 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
29 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
29 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สาขานิติศาสตรบัณฑิต
29 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สาขาศิลปบัณฑิต
29 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต
29 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต
29 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
29 ต.ค. 60   รายชื่อดุษฎีบัณฑิต-มหาบัณฑิต ที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
30 ต.ค. 60   รายชื่อบัณฑิตที่ประสงค์เดินทางและพักกับมหาวิทยาลัย

 

 ผู้บริหาร

ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 ภาระกิจผู้บริหารJSN Epic template designed by JoomlaShine.com