ข่าวสารทุนการศึกษา/กองทุน กยศ. 

9 ธ.ค. 62   เอกสารการเก็บชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา ปีการศึกษา 2564
    แบบบันทึกข้อความขอเก็บชั่วโมงจิตอาสา (กิจกรรมภายใน) 
    หนังสือขอเก็บชั่วโมงจิตอาสา (กิจกรรมภายนอก)
    แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา ปีการศึกษา 2564
       - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา (หลักฐานรายกิจกรรม)
25 พ.ค. 63   การกรอกข้อมูล แบบ กยศ.108 และ วิธีการชำระหนี้ กยศ. (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา)
30 ก.ค. 64   ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานทุนการศึกษานักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
21 ธ.ค. 64   ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
27 ธ.ค. 64   ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการ "เรียนเอาบุญกับโค้ชเจ๊ฝน"
12 ม.ค. 65   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564
27 ม.ค. 65   ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
25 ก.พ. 65   ประกาศ เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
8 มี.ค. 65   เอกสารการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
    แบบข้อมูลผู้ขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (กยศ. 101)
    หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน (กยศ. 102)
    หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ. 103)
8 มี.ค. 65   หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (สำหรับผู้กู้ทำสัญญาใหม่)
31 พ.ค. 65   ใบสมัครโครงการสนับสนุนนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2565 
13 มิ.ย. 65   ประกาศ หลักเกณฑ์การพิจารณากิจกรรมและชั่วโมงจิตอาสาสำหรับนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2565
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

11 ต.ค. 64   ประกาศ เรื่อง การเปิดใช้สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 พ.ย. 64   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้ารับการปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
4 ม.ค. 65   ประกาศ เรื่อง ปิดพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมากจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
26 ม.ค. 65   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ประจำปีการศึกษา 2564
1 ก.พ. 65   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ประจำปีการศึกษา 2564
24 มี.ค. 65   ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
20 พ.ค. 65   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
7 มิ.ย. 65   ประกาศ เรื่อง นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2565
14 มิ.ย. 65   ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมกตัญญุตาคารวะ (พิธีไหว้ครู) ปีการศึกษา 2565
21 มิ.ย. 65   รายละเอียดการแข่งขันเดิน-วิ่ง วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครอบรอบ 86 ปี

 

ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร

10 ต.ค. 60   ให้ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ. 2540 รับหมายเรียกฯ (หมายเกณฑ์ทหาร)
16 ต.ค. 61   ให้ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ. 2541 รับหมายเรียกฯ (หมายเกณฑ์ทหาร)

 

 

ข่าวบริการและสวัสดิการนักศึกษา

22 มิ.ย. 64   ประกาศ มาตรการเข้าหอพักนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
5 ก.ค. 64    ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเข้าหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด วันที่ 5-6 ก.ค. 64
 12 ก.ค. 64   ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเข้าหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาทั่วไป วันที่ 22-23 ก.ค. 64
19 ก.ค. 64   ประกาศ มาตรการเข้าหอพักนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)
30 พ.ค. 65   รายชื่อนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 

 

ข่าวรับสมัครงาน/ศึกษาต่อ

19 ก.พ. 61   บ.แอ็ดว๊านซ์ ซี.ที.เอ็นจิเนีบริ่ง จำกัด รับสมัครพนักงาน (วิศวกรเครื่องกล และ พนักงานขาย)
26 ก.พ. 61   สนง.จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงานสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ทำงานระหว่างเรียน
29 มิ.ย. 61   กำหนดการและระเบียบในการรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน ภายในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
19 พ.ย. 61   วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

 

รับปริญญา ปีการศึกษา 2559 - 2560
(สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 ต.ค. 59 - 14 ก.ย. 60)

26 ต.ค. 63   ประกาศและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 (ปีการศึกษา 2559)
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาครุศาสตรบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขานิติศาสตรบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาศิลปบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาบัญชีบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขานิเทศศาสตรบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาเทคโนโลยีบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
29 ต.ค. 63   คู่มือการลงทะเบียนรับปริญญา
30 ต.ค. 63   ถามมา-ตอบไป : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563
30 ต.ค. 63   เว็บไซต์ : ลงทะเบียนรับปริญญา ปีการศึกษา 2559 - 2560
9 พ.ย. 63   ประกาศ ลดค่าธรรมเนียมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ จังหวัดเชียงใหม่
9 พ.ย. 63   ตัวอย่างการกรอกแบบลงทะเบียนรับปริญญา (ลดค่าธรรมเนียม)
27 พ.ย. 63   ขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข-สำหรับบัณฑิต
27 พ.ย. 63   ขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข-สำหรับคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน
27 พ.ย. 63   ขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข-สำหรับญาติบัณฑิตและประชาชนทั่วไป
7 ม.ค. 64   ผลการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
28 พ.ค. 64   หนังสือมอบอำนาจ-รับปริญญาบัตร

 

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า
รองอธิการบดี

 

 อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี

 

 นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com