บริการสารสนเทศออนไลน์


สำหรับนักศึกษา

สำหรับบัณฑิต

สื่อออนไลน์

 
 

สายด่วนภายใน


ข่าวประชาสัมพันธ์

   
31 พ.ค. 65 ใบสมัครโครงการสนับสนุนนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2565 
8 มี.ค. 65 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (สำหรับผู้กู้ทำสัญญาใหม่)
8 มี.ค. 65 เอกสารการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
  - แบบข้อมูลผู้ขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (กยศ. 101)
- หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน (กยศ. 102)
- หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ. 103)
25 ก.พ. 65 ประกาศ เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
27 ม.ค. 65 ประกาศ เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
12 ม.ค. 65 ประกาศ เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

11 ต.ค. 64 ประกาศ เรื่อง การเปิดใช้สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 พ.ย. 64 ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้ารับการปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
4 ม.ค. 65 ประกาศ เรื่อง ปิดพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมากจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
26 ม.ค. 65 ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ประจำปีการศึกษา 2564
1 ก.พ. 65 ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ประจำปีการศึกษา 2564
24 มี.ค. 65 ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
20 พ.ค. 65 ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
7 มิ.ย. 65 ประกาศ เรื่อง นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2565
14 มิ.ย. 65 ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมกตัญญุตาคารวะ (พิธีไหว้ครู) ปีการศึกษา 2565
21 มิ.ย. 65 รายละเอียดการแข่งขันเดิน-วิ่ง วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครอบรอบ 86 ปี

   
   

30 พ.ค. 65 รายชื่อนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

   

   

 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 (รอรับรอง)

 

สรุปผลกิจกรรมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของงานบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2561

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2564 
รายละเอียดจำแนกตามงาน
1. งานแนะแนวและทุนการศึกษา
 - การให้คำปรึกษา
2. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา - หอพักนักศึกษา
 - ศูนย์สุขภาพ
3. งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
 - กิจกรรมนักศึกษา
 - กีฬา
 - การให้บริการยืมคืนอุปกรณ์กีฬา
 - การให้บริการสนามกีฬาและลานกีฬา
 4. งานบริหารทั่วไป

สถิติการให้บริการศูนย์สุขภาพ
สถิติการให้บริการกระเป๋ายา ประจำปี พ.ศ. 2564
สถิติผู้มาใช้บริการศูนย์สุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2564
สถิติการให้บริการกระเป๋ายา ประจำปี พ.ศ. 2565
สถิติผู้มาใช้บริการศูนย์สุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการหอพักนักศึกษา
สถิติการให้บริการหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถิติการให้บริการหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการอุปกรณ์กีฬา
สถิติการให้บริการอปุกรณ์กีฬา ประจำปี พ.ศ. 2563
สถิติการให้บริการอปุกรณ์กีฬา ประจำปี พ.ศ. 2564
สถิติการให้บริการอปุกรณ์กีฬา ประจำปี พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการสนามกีฬา
สถิติการให้บริการสนามกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2563
สถิติการให้บริการสนามกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2564
สถิติการให้บริการสนามกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ
สถิติการให้บริการสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2564
สถิติการให้บริการสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย
สถิติการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย ประจำปี พ.ศ. 2564
สถิติการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย ประจำปี พ.ศ. 2565

สถิติการให้คำปรึกษา
สถิติการให้คำปรึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564
สถิติการให้คำปรึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม
สถิติการให้บริการวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563
สถิติการให้บริการวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564
สถิติการให้บริการวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ
สถิติการให้บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ประจำปี พ.ศ. 2564
สถิติการให้บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ประจำปี พ.ศ. 2565