ประวัติกองพัฒนานักศึกษา

          กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เดิมชื่อ “สานักกิจการนักศึกษา” เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2542 และ ในปี 2547 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองพัฒนานักศึกษา” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยให้กองพัฒนานักศึกษาดูแลรับผิดชอบประสานและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยดูแลความประพฤติและสวัสดิการของนักศึกษารวบรวมข้อสนเทศทางกาศึกษาและอาชีพ ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา  

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 แบ่งส่วนราชการภายในของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ออกเป็น 4 งาน คือ

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2. กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
3. กลุ่มงานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา
4. กลุ่มงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา