วิสัยทัศน์ กองพัฒนานักศึกษา

      เป็นหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักคิดเชิงสร้างสรรค์ มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น