คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา


 

 

คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การเข้าอยู่หอพักนักศึกษา
จัดทำโดย นางสาวเนตรดาว  อินถา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

 

คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำโดย นางสาวชุติกาญจน์  ใจมา  ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

 

คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การลงรับหนังสือ
จัดทำโดย นางสาวทักษอร  พุ่มสิริโรจน์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การดำเนินงานทุนการศึกษานักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
จัดทำโดย นางสาวทักษอร  พุ่มสิริโรจน์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จัดทำโดย นางสาวทักษอร  พุ่มสิริโรจน์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การให้บริการยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์
จัดทำโดย นางสุชาดา  สีแดง  พนักงานสถานที่ปฏิบัติงาน

 

คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การแก้ไขข้อมูลนักศึกษา (ระบบ DSL)
จัดทำโดย นายกำธร  ผาแก้ว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา

  คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การส่งคืนเงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมเงินที่มิได้ใช้ (ระบบ e-Audit)
จัดทำโดย นายกำธร  ผาแก้ว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา
  คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมหอพักและค่าประกันของเสียหาย
จัดทำโดย นางสาวสุนีรัตน์  พลฤทธิ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

  คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานทุนการศึกษา
จัดทำโดย นางอมรรัตน์  ศรีลา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย
จัดทำโดย นายธเนศ  ทาอุด พนักงานทั่วไป (เทคนิคศูนย์ออำกำลังกาย)
  คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
จัดทำโดย นายจักรพันธ์  การินตา  ปฏิบัติงานทั่วไป
  คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การทำความสะอาดห้องน้ำ
จัดทำโดย นางจันทร์แรม  มั่นคง  พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
  คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การรับเงิน ส่งเงินรายได้ สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ
จัดทำโดย นายสมเกียรติ  ธนงกิจ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การรับสมัครสมาชิกศูนย์ออกกำลังกาย
จัดทำโดย นายคณาธิป  สอดจันทร์  พนักงานทั่วไป (เทคนิคศูนย์ออกกำลังกาย)
  คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การให้บริการสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ
จัดทำโดย นางสาวศิริพร  แพ่งไฉน  พนักงานทั่วไป (เทคนิคศูนย์ออกกำลังกาย)
  คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
จัดทำโดย นางสาวธนัชพร  นอมี  นักสุขศึกษาปฏิบัติการ
     

 

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า
รองอธิการบดี

 

 อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี

 

 นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com