ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา


ที่อยู่ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ : 0-5541-1096 ต่อ เบอร์ภายใน ดังนี้

  • งานบริหารทั่วไป
    1665
  • งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
    1692
  • งานกีฬา
    1692
  • งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา
  1174, 1175
  • งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
   1176, 1660
  • งานหอพักนักศึกษา
  1172, 1170


โทรศัพท์มือถือ : 089-9617465, 089-9617466, 089-8589944, 089-8589955

โทรสาร : 0-5541-5067

E-mail  : JLIB_HTML_CLOAKING , JLIB_HTML_CLOAKING

Facebook  กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Line ID : 0899617465

 ผู้บริหาร

อ.ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 ภาระกิจผู้บริหารJSN Epic template designed by JoomlaShine.com