ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ


ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของงานบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2561

1.งานแนะแนวและทุนการศึกษา
2.งานหอพัก
3.งานอนามัยและพยาบาล
4.งานกิจกรรม
5.งานกีฬา
6.งานบริหารทั่วไป
7.งานนักศึกษาวิชาทหาร

 

 ผู้บริหาร

ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 ภาระกิจผู้บริหารJSN Epic template designed by JoomlaShine.com