ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ


ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของงานบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2561

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563

 

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2564 

รายละเอียดจำแนกตามงาน

1. งานแนะแนวและทุนการศึกษา

  - การให้คำปรึกษา

2. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

  - หอพักนักศึกษา
  - ศูนย์สุขภาพ

3. งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา

  - กิจกรรมนักศึกษา

 - กีฬา

    - การให้บริการยืมคืนอุปกรณ์กีฬา

    - การให้บริการสนามกีฬาและลานกีฬา

4. งานบริหารทั่วไป

 

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า
รองอธิการบดี

 

 อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี

 

 นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com