ระเบียบและข้อบังคับ


 

  ระเบียบ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา
  ระเบียบ ว่าด้วย เครื่องแบบและการแต่งกายของนักศึกษา
  ประกาศ ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ
  ประกาศ ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา ภาคพิเศษ
  ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
  ระเบียบ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬานักศึกษา
  ประกาศ แนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้สนามกีฬา
  ระเบียบ เรื่อง การดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา

 

 

 ผู้บริหาร

ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 ภาระกิจผู้บริหารJSN Epic template designed by JoomlaShine.com