ระเบียบ


 

  ระเบียบ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2549
  ระเบียบ ว่าด้วย เครื่องแบบและการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2549
  ระเบียบ ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
  ระเบียบ ว่าด้วย การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2562
  ระเบียบ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬานักศึกษา พ.ศ. 2549
  ระเบียบ เรื่อง การดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562

 

 

 

ประกาศ


 

  ประกาศ ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ
  ประกาศ ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา ภาคพิเศษ
 

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2562

  ประกาศ ว่าด้วย แนวปฏิบัติการใช้สนามกีฬา พ.ศ. 2553

 

 

 

คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


 

  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
     

 

 

คำสั่ง กองพัฒนานักศึกษา


 

  คำสั่ง เรื่อง มอบหมายภาระหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
   คำสั่ง เรื่อง มอบหมายภาระหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ
  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2561
  คำสั่ง เรื่อง มอบหมายภาระหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  คำสั่ง เรื่อง มอบหมายงานให้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

 ผู้บริหาร

ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 ภาระกิจผู้บริหารJSN Epic template designed by JoomlaShine.com