ระเบียบและข้อบังคับ


 

  ระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา
  ระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักศึกษา
  ประกาศว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ
  ประกาศว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา ภาคพิเศษ
  ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
  ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬานักศึกษา
  ประกาศแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้สนามกีฬา
  ระเบียบเรื่องการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา

 

 

 ผู้บริหาร

ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 ภาระกิจผู้บริหารJSN Epic template designed by JoomlaShine.com