ระเบียบ


 

  ระเบียบ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2549
  ระเบียบ ว่าด้วย เครื่องแบบและการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2549
  ระเบียบ ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
  ระเบียบ ว่าด้วย การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2562
  ระเบียบ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬานักศึกษา พ.ศ. 2549
  ระเบียบ เรื่อง การดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562

 

 

 

ประกาศ


 

  ประกาศ ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ
  ประกาศ ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา ภาคพิเศษ
 

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2562

  ประกาศ ว่าด้วย แนวปฏิบัติการใช้สนามกีฬา พ.ศ. 2553
  ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2563
  ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2565
  ประกาศ เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ด้านการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนด "เขตสูบบุหรี่"
  ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการกรณีที่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
  ประกาศ เรื่อง อัตราค่าใช้บริการสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏและศูนย์ออกกำลังกาย
  ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  ประกาศ เรื่อง การให้คำปรึกษาผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์

 

 

 

คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


 

  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
     

 

 

คำสั่ง กองพัฒนานักศึกษา


 

  คำสั่ง เรื่อง มอบหมายภาระหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
   คำสั่ง เรื่อง มอบหมายภาระหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ
  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2561
  คำสั่ง เรื่อง มอบหมายภาระหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  คำสั่ง เรื่อง มอบหมายงานให้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติราชการของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2563
  คำสั่ง เรื่อง มอบหมายงานให้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  คำสั่ง เรื่อง มอบหมายงานให้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า
รองอธิการบดี

 

 อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี

 

 นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com