ระเบียบ


 

  ระเบียบ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา
  ระเบียบ ว่าด้วย เครื่องแบบและการแต่งกายของนักศึกษา
  ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
  ระเบียบ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬานักศึกษา
  ระเบียบ เรื่อง การดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา

 

 

 

ประกาศ


 

  ประกาศ ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ
  ประกาศ ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา ภาคพิเศษ
  ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด
  ประกาศ ว่าด้วย แนวปฏิบัติการใช้สนามกีฬา

 

 

 

คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


 

  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่านทันปัญหาแอลกอฮอล์ (ที่ 3) วันที่ 8-9 มิ.ย. 61
  คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 16 มิ.ย. 61)
  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก "โครงการจิตอาสาดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์" ปีการศึกษา 2560
  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งประเพณีวันคล้ายวันสถาปนา มรอ. ครบ 82 ปี
  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม "สักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์" ปีการศึกษา 2561
  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม " กยศ รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 5"

 

 

คำสั่ง กองพัฒนานักศึกษา


 

  คำสั่ง เรื่อง มอบหมายภาระหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
   คำสั่ง เรื่อง มอบหมายภาระหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ
  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2561
  คำสั่ง เรื่อง มอบหมายภาระหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 

 

 ผู้บริหาร

ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 ภาระกิจผู้บริหารJSN Epic template designed by JoomlaShine.com