แบบฟอร์มต่างๆ

 


 

  บันทึกข้อความ
  ใบยืมวัสดุ-ครุภัณฑ์ กองพัฒนานักศึกษา
  แบบขอใช้ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษาชั้น 2
  แบบขอใช้ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษาชั้น 3
  แบบบันทึกถ้อยคำขอผุ้ถูกกล่าวหา
  แบบทำประกันทัณบน

 

 

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า
รองอธิการบดี

 

 อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี

 

 นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com