บริการสำหรับนักศึกษา


 

  แบบคำร้องทั่วไป
  แบบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
  แบบคำร้องขอทรานสคริปกิจกรรม
  แบบเสนอโครงการ
  แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมโปรแกรมวิชาเอก
  แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมสโมสรคณะ
  แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ หรือประชุมเชียร์
  แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมองค์การนักศึกษา หรือชมรม
  แบบรายงานผลการจัดกิจกรรรม
  รายละเอียดเอกสารการเบิกจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

 

 

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า
รองอธิการบดี

 

 อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี

 

 นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com