บริการสำหรับนักศึกษา


 

  แบบคำร้องทั่วไป
  แบบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
  แบบคำร้องขอทรานสคริปกิจกรรม
  แบบเสนอโครงการ
  แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมโปรแกรมวิชา
  แบบขออนุณาตจัดกิจกรรมสโมสรคณะ
  แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ หรือประชุมเชียร์
  แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมองค์การนักศึกษา หรือชมรม
  แบบขอใช้เงินกิจกรรม
  แบบรายงานผลการจัดกิจกรรรม
  แบบยืนยันการกู้ยืมเงิน กองทุนเพื่อการศึกษา

 

 

 ผู้บริหาร

ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 ภาระกิจผู้บริหารJSN Epic template designed by JoomlaShine.com