บริการสำหรับอาจารย์


 

  แบบขออนุญาตนำนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
  แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
  แบบรายงานผลการพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
  คู่มือการใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์
  แบบเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนการศึกษานักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
    ประกาศ เรื่อง การให้คำปรึกษาผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์

 

 

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า
รองอธิการบดี

 

 อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี

 

 นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com