บริการสำหรับอาจารย์


 

  แบบขออนุญาตนำนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
  แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
  แบบรายงานผลการพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
  คู่มือการใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์
  แบบเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนการศึกษานักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

 

 

 ผู้บริหาร

ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 ภาระกิจผู้บริหารJSN Epic template designed by JoomlaShine.com