ข้อมูลบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา


ทำเนียบบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1665, 08 9961 7465  โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : JLIB_HTML_CLOAKING  Facebook : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ผู้บริหาร
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า
ตำแหน่ง  รองอธิการบดี
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1633
โทรศัพท์มือถือ 06 1267 8877
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : JLIB_HTML_CLOAKING

        

อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1775
โทรศัพท์มือถือ 08 9819 8156
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : 

 

นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง
ตำแหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1691
โทรศัพท์มือถือ 08 1971 7778
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : JLIB_HTML_CLOAKING

 งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา

 

นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง
ตำแหน่ง  หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1691
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail :
ภาระงาน

หน่วยกิจกรรมนักศึกษา

 

นายศักดา  พิมพ์แก้ว
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1692
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : JLIB_HTML_CLOAKING
ภาระงาน

 

นายนพดล  ภู่เกาะ
ตำแหน่ง  นักวิชาการกิจกรรมนักศึกษา
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1692
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail :
ภาระงาน

หน่วยกีฬา 

 

นายสุพจน์  ศรีพลากิจ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1692
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : JLIB_HTML_CLOAKING
ภาระงาน

 

นายเลอศักดิ์  หนูดี
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสนาม
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1692
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : -
ภาระงาน

 

นายปรีชา  เรือนมูล
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสนาม
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1692
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : -
ภาระงาน

สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ 

  นายสมเกียรติ  ธนงกิจ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1676
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : 
ภาระงาน
  นายคณาธิป  สอดจันทร์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่เทคนิคศูนย์ออกกำลังกาย
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1676
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : 
ภาระงาน
    นางสาวศิริพร  แพ่งไฉน
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่เทคนิคศูนย์ออกกำลังกาย
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1676
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : 
ภาระงาน
  นายธเนศ  ทาอุด
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่เทคนิคศูนย์ออกกำลังกาย
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1676
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : 
ภาระงาน
  นายจักรพันธ์  การินตา
ตำแหน่ง  พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1676
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : 
ภาระงาน
  นางจันทร์แรม  มั่นคง
ตำแหน่ง  พนักงานทำความสะอาด
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1676
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : 
ภาระงาน

 งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา 

 

นายกำธร  ผาแก้ว
ตำแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1175
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : JLIB_HTML_CLOAKING
ภาระงาน

 

นางนลินรัตน์  วิเทศสนธิ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา (งานให้คำปรึกษา)
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1174
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : JLIB_HTML_CLOAKING
ภาระงาน

 

นางอมรรัตน์  ศรีลา
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา (ดูแลศูนย์นักศึกษาพิการ)
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1174
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : JLIB_HTML_CLOAKING
ภาระงาน

   

-
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่กองทุน กยศ.
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1175
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : 
ภาระงาน : 

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

 

นางสาวเนตรดาว  อินถา
ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1170
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : JLIB_HTML_CLOAKING

หน่วยอนามัยและพยาบาล

 

นางสาวธนัชพร  นอมี
ตำแหน่ง  นักสุขศึกษา
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1176
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : JLIB_HTML_CLOAKING
ภาระงาน

   

-
ตำแหน่ง  พนักงานสถานที่
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1660
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : -
ภาระงาน : 

 หน่วยหอพักนักศึกษา 

  นางสาวเนตรดาว  อินถา
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1170
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : JLIB_HTML_CLOAKING
ภาระงาน
 

นางสาวสุนีรัตน์  พลฤทธิ์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่เทคนิคสระว่ายน้ำ ช่วยปฏิบัติงานหอพักนักศึกษา
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1172
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : 
ภาระงาน

 

นายจีระเดช  สีแดง
ตำแหน่ง  พนักงานสถานที่
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1172
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : -
ภาระงาน

 

นางอุ่นเรือน  ปัญญา
ตำแหน่ง  พนักงานสถานที่
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1172
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : -
ภาระงาน

 

นางสาวอารัญ  ปานคำ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหอพักนักศึกษา
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1172
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : -
ภาระงาน

 

นายสมพงษ์  พลัดเปิ้ล
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหอพักนักศึกษา
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1172
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : -
ภาระงาน

 

นายกิตติพัทธิ์  หน่อแก้ว
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหอพักนักศึกษา
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1172
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : -
ภาระงาน

 

นางเรวดี  การินตา
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหอพักนักศึกษา
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1172
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : -
ภาระงาน

 งานบริหารทั่วไป 

 

นางสาวทักษอร  พุ่มสิริโรจน์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1665
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : JLIB_HTML_CLOAKING
ภาระงาน

 

นางสาวชุติกาญจน์  ใจมา
ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พัสดุ)
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1665
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : JLIB_HTML_CLOAKING
ภาระงาน

 

นางสุชาดา  สีแดง
ตำแหน่ง  พนักงานสถานที่
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1665
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : -
ภาระงาน

 

 

 

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า
รองอธิการบดี

 

 อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี

 

 นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com