ข้อมูลบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา


ทำเนียบบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1665, 08 9961 7465  โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : JLIB_HTML_CLOAKING  Facebook : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ผู้บริหาร
 

        

อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1775
โทรศัพท์มือถือ 08 9819 8156
โทรสาร 0 5541 506
e-mail : 

   

นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง
ตำแหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1691
โทรศัพท์มือถือ 08 1971 7778
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : JLIB_HTML_CLOAKING

 งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา 

-
ตำแหน่ง  หัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1692
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail :
ภาระงาน : 

   

นายนพดล  ภู่เกาะ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1692
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail :
ภาระงาน : 

 งานกีฬาและนักศึกษาวิชาทหาร 

 

นายศักดา  พิมพ์แก้ว
ตำแหน่ง  หัวหน้างานกีฬาและนักศึกษาวิชาทหาร
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1690
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : JLIB_HTML_CLOAKING
ภาระงาน : 

 

นายสุพจน์  ศรีพลากิจ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1690
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : JLIB_HTML_CLOAKING
ภาระงาน : 

   

นายเลอศักดิ์  หนูดี
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสนาม
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1692
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : -
ภาระงาน : 

   

นายปรีชา  เรือนมูล
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสนาม
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1692
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : -
ภาระงาน :

 งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา 

 

นายกำธร  ผาแก้ว
ตำแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1175
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : JLIB_HTML_CLOAKING
ภาระงาน : 

 

นางนลินรัตน์  วิเทศสนธิ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา (งานให้คำปรึกษา)
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1174
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : JLIB_HTML_CLOAKING
ภาระงาน : 

 

นางอมรรัตน์  ศรีลา
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา (ดูแลศูนย์นักศึกษาพิการ)
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1174
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : JLIB_HTML_CLOAKING
ภาระงาน : 

 

นายไพรัตน์  ปาคา
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่กองทุน กยศ.
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1174
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : 
ภาระงาน : 

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

 

นางสาวธนัชพร  นอมี
ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1176
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : JLIB_HTML_CLOAKING
ภาระงาน : 

 

นางสาวจันทร์ทรา  เอมแก้ว
ตำแหน่ง  พนักงานสถานที่
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1660
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : -
ภาระงาน : 

 งานหอพักนักศึกษา 

  นางสาวเนตรดาว  อินถา
ตำแหน่ง  หัวหน้างานหอพักนักศึกษา
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1172
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : JLIB_HTML_CLOAKING
ภาระงาน : 
 

นายจีระเดช  สีแดง
ตำแหน่ง  พนักงานสถานที่
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1170
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : -
ภาระงาน : 

 

นางอุ่นเรือน  ปัญญา
ตำแหน่ง  พนักงานสถานที่
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1170
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : -
ภาระงาน : 

 

นางสาวอารัญ  ปานคำ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหอพักนักศึกษา
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1170
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : -
ภาระงาน : 

 

นายสมพงษ์  พลัดเปิ้ล
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหอพักนักศึกษา
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1170
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : -
ภาระงาน : 

   

นายกิตติพัทธิ์  หน่อแก้ว
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหอพักนักศึกษา
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1170
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : -
ภาระงาน : 

   

นางเรวดี  การินตา
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหอพักนักศึกษา
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1170
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : -
ภาระงาน : 

งานส่งเสริมสุขภาพ 

  นายสมเกียรติ  ธนงกิจ
ตำแหน่ง  ผู้จัดการสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1676
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : 
ภาระงาน : 
    นายคณาธิป  สอดจันทร์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่เทคนิคศูนย์ออกกำลังกาย
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1676
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : 
ภาระงาน : 
    นางสาวศิริพร  แพ่งไฉน
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่เทคนิคศูนย์ออกกำลังกาย
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1676
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : 
ภาระงาน : 
    นายธเนศ  ทาอุด
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่เทคนิคศูนย์ออกกำลังกาย
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1676
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : 
ภาระงาน : 
  นางสาวสุนีรัตน์  พลฤทธิ์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่เทคนิคสระว่ายน้ำ
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1676
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : 
ภาระงาน : 
    นายจักรพันธ์  การินตา
ตำแหน่ง  พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1676
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : 
ภาระงาน : 
    นางจันทร์แรม  มั่นคง
ตำแหน่ง  พนักงานทำความสะอาด
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1676
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : 
ภาระงาน : 

 งานบริหารทั่วไป 

 

นางสาวทักษอร  พุ่มสิริโรจน์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1665
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : JLIB_HTML_CLOAKING
ภาระงาน : 

   

นางสาวชุติกาญจน์  ใจมา
ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พัสดุ)
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1665
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : JLIB_HTML_CLOAKING
ภาระงาน : 


 

นางสุชาดา  สีแดง
ตำแหน่ง  พนักงานสถานที่
โทรศัพท์ 0 5541 1096 ต่อ 1665
โทรสาร 0 5541 5067
e-mail : -
ภาระงาน : 

 

 

 ผู้บริหาร

อ.ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 ภาระกิจผู้บริหารJSN Epic template designed by JoomlaShine.com