กลยุทธ์


แผนกลยุทธ์การพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2560 – 2564

          เพื่อให้บรรลุนโยบายของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับพันธกิจตลอดจนวัตถุประสงค์ของกองพัฒนานักศึกษา จึงได้กำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อให้เป็นกรอบในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

          กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างบัณฑิตดีมีคุณภาพ และพัฒนาท้องถิ่น

          กลยุทธ์ที่ 2  การจัดบริการและสวัสดิการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

          กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา

 

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างบัณฑิตดีมีคุณภาพและพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การผลิตครู และบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 5       บัณฑิตดีมีคุณภาพ มีจิตอาสา พัฒนาเป็นประกอบการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

 

มาตรการที่ 1 ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกอย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และความประพฤติ สอดคล้องและสนองตามความต้องการของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

กลวิธีที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้มีความหลากหลายและครอบคลุมกิจกรรมด้านต่างๆ ประกอบด้วย 1. กิจกรรมวิชาการ 2. กิจกรรมกีฬาและสุขภาพ 3. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และสิ่งแวดล้อม 4. กิจกรรมนันทนาการ 5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 6. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 7. กิจกรรมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     8. กิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กลวิธีที่ 2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมในรูปแบบของชมรมนักศึกษาทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร

กลวิธีที่ 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู วินัย ค่านิยมหลักของคนไทย ตลอดจนการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

กลวิธีที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา และการนำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหาให้กับ ชุมชนและสังคม

กลวิธีที่ 5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้มีความรู้เชิงวิชาการ การใช้ชีวิต และวิชาชีพ

กลวิธีที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์

กลวิธีที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพ และทักษะในการดำรงชีวิต

การสร้างจิตสำนึกเพื่อสังคม การสร้างเสริมประสบการณ์และทักษะด้านการจัดการและการสร้างอาชีพ รวมทั้ง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง

กลวิธีที่ 8 พัฒนาระเบียบวินัยและความประพฤติของนักศึกษา  เพื่อนำไปสู่ความมีวินัยในตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

กลวิธีที่ 9 ส่งเสริมสนับสนุนพฤติกรรมการดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย พึงพาตนเองยึดหลักแนวทางดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 

มาตรการที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาและนันทนาการ เพื่อสุขภาพพลานามัยและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของนักศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์มากที่สุด

กลวิธีที่ 10 ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีให้แก่นักศึกษาในลักษณะของการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

กลวิธีที่ 11 จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและเพื่อการแข่งขัน ให้มีความหลากหลายและต่อเนื่อง

กลวิธีที่ 12 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายให้เพียงพอกับความต้องการ

กลวิธีที่ 13 ส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

กลวิธีที่ 14 สร้างขวัญกำลังใจกับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยจากความเป็นเลิศด้านกีฬา

 

กลยุทธ์ที่ 2  การจัดบริการและสวัสดิการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

     สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตครู และบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพ

     กลยุทธ์ที่ 5     บัณฑิตดีมีคุณภาพ มีจิตอาสา พัฒนาเป็นประกอบการที่สอดคล้องกับความ

                        ต้องการของชุมชนท้องถิ่น

 

มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบงานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา ให้สามารถบริการและช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจตนเอง เข้าใจปัญหา เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดจนปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

กลวิธีที่ 15 พัฒนาห้องให้คำปรึกษา พร้อมบริการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาที่มารับบริการ ทั้งตนเอง และโทรศัพท์ (hot line) และสื่อออนไลน์ Facebook (เพจงานแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)

กลวิธีที่ 16 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ระหว่างเรียนและช่วงปิดภาคเรียนให้แก่นักศึกษา

กลวิธีที่ 17 ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเงินทุนและการจัดสรรเงินทุนแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดีให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนสร้างจิตอาสา จิตสำนึกให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาได้ทำงานตอบแทนสังคม

กลวิธีที่ 18 สนับสนุนการดำเนินการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.และกรอ.) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการชำระหนี้

กลวิธีที่ 19 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

 

มาตรการที่ 4 พัฒนาระบบงานให้บริการและสวัสดิการนักศึกษาให้มีความหลากหลาย ทั่วถึง      มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้

กลวิธีที่ 20 จัดให้มีระบบการประกันอุบัติเหตุแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่มีระบบการให้บริการที่ชัดเจน รวดเร็ว และมีคุณภาพ

กลวิธีที่ 21 จัดให้มีการดูแลและสนับสนุนงานนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัย

กลวิธีที่ 22 ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของสมาคมศิษย์เก่า เพื่อให้ศิษย์เก่าได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

กลวิธีที่ 23 ส่งเสริมการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ ยาเสพติด ภายในมหาวิทยาลัย  

กลวิธีที่ 24 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี

กลวิธีที่ 25 จัดให้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถส่งรักษาต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

กลวิธีที่ 26 จัดให้มีการคัดกรองความเสี่ยงและตรวจเช็คสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

มาตรการที่ 5 พัฒนาระบบงานหอพักนักศึกษาให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์รวมของการพัฒนาคุณภาพและทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมของนักศึกษา รวมทั้งพัฒนาระบบการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพอนามัยและป้องกันโรคเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี

กลวิธีที่ 27 จัดให้มีหอพักนักศึกษาที่มีความพร้อมและมีปัจจัยสนับสนุนครบถ้วน เพื่อการพักอาศัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ การใช้ชีวิต การอยู่ร่วมกันของนักศึกษา

กลวิธีที่ 28 จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านยาเสพติด การพนัน สื่อลามก การทะเลาะวิวาท เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาหอพัก

กลวิธีที่ 29 จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษาหอพักทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและทักษะชีวิตที่ดี เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาหอพักให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิต และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อยู่บนพื้นฐานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริม สนับสนุนการพักอาศัยและการเรียนรู้ภายในหอพักให้เพียงพอและทั่วถึง

 

กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา

     สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

               ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหาร

     กลยุทธ์ที่ 13    จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

 

          มาตรการที่ 6 พัฒนาระบบงานกองพัฒนานักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว มีอิสระ สามารถตอบสนองแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย และความต้องการของนักศึกษา

           กลวิธีที่ 30 พัฒนาความพร้อมของปัจจัยหลักในการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ ได้แก่ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และบุคลากร

           กลวิธีที่ 31 พัฒนาระบบการบริหารงานของกองพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

มีการกระจายอำนาจอย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษามีความคล่องตัว สามารถดำเนินงานตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบข่ายงานตามตำแหน่งหน้าที่ที่ชัดเจนและเหมาะสม มีระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ

โดยกำหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

           กลวิธีที่ 32 พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร ด้วยกระบวนการที่ยุติธรรม

โปร่งใส และตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

           กลวิธีที่ 33 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการดำเนินงานของกอง

พัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารที่จำเป็น
ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นอย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ทุกพื้นที่ รวมทั้ง สามารถนำสารสนเทศมาประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานต่างๆ ของกองพัฒนานักศึกษา

           กลวิธีที่ 34 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกองพัฒนานักศึกษา ด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา (PDCA) โดยการวางแผนการดำเนินงาน การประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน รวมทั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมนำผลการประเมินมาประกอบการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป

 ผู้บริหาร

ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 ภาระกิจผู้บริหารJSN Epic template designed by JoomlaShine.com