กลยุทธ์


แผนกลยุทธ์การพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2565 – 2569

          เพื่อให้บรรลุนโยบายของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับพันธกิจ ตลอดจนเป้าประสงค์ของกองพัฒนานักศึกษา จึงได้กำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อให้เป็นกรอบในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

          กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตดีที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีเป็นพลเมืองดีในสังคม

          กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพระบบการบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

          กลยุทธ์ที่ 3  บริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตดีที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีเป็นพลเมืองดีในสังคม

เป้าประสงค์  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้คู่คุณธรรม ทักษะชีวิต มีศักยภาพในการพัฒนาและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข

               สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตครู และบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 5      บัณฑิตดีมีคุณภาพ มีจิตอาสา พัฒนาเป็นประกอบการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

          มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

กลวิธีที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 2. กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 3. กิจกรรมจิตอาสา หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

กลวิธีที่ 2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมในรูปแบบของชมรมนักศึกษาทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร

กลวิธีที่ 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้เกิดทักษะการใช้ชีวิต และมีความพร้อมด้านวิชาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

กลวิธีที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเวทีการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์และตามศักยภาพของ นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

กลวิธีที่ 5 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกิจการนักศึกษา

 

กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาคุณภาพระบบการบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์  พัฒนาระบบงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยกระบวนการที่หลากหลาย และมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้

               สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตครู และบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 5      บัณฑิตดีมีคุณภาพ มีจิตอาสา พัฒนาเป็นประกอบการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

           มาตรการที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการและสวัสดิการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

กลวิธีที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

กลวิธีที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

กลวิธีที่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนการหารายได้ระหว่างเรียนสำหรับนักศึกษา

กลวิธีที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการชำระหนี้

กลวิธีที่ 10 จัดให้มีประกันชีวิตกลุ่มสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

กลวิธีที่ 11 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

กลวิธีที่ 12 จัดบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้มีประสิทธิภาพ

กลวิธีที่ 13 จัดระบบการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่ดี

กลวิธีที่ 14 จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและสนับสนุนการพัฒนาศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย

กลวิธีที่ 15 สนับสนุนการดำเนินงานนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัย

กลวิธีที่ 16 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและสถานที่ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา

 

กลยุทธ์ที่ 3   บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์  มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์

               สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหาร

กลยุทธ์ที่ 13     จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

          มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร

กลวิธีที่ 17 สนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงาน

กลวิธีที่ 18 นำระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดความรู้มาใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารงานกองพัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

กลวิธีที่ 19 พัฒนาระบบการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา ให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ และเป็นไปตามความต้องการของนักศึกษา

กลวิธีที่ 20 พัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณโดยยึดหลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

กลวิธีที่ 21 สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของกองพัฒนานักศึกษา

กลวิธีที่ 22 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กลวิธีที่ 23 พัฒนากระบวนการทำงานใหม่ (Business Process Redesign : BPR) ตามภารกิจหลักของกองพัฒนานักศึกษาให้มีระยะเวลาในการดำเนินงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้บุคลากรนำเอาหลักการบริหารจัดการที่ยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ในแต่ละกระบวนการ

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า
รองอธิการบดี

 

 อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี

 

 นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com