พันธกิจ


พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตดีที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีเป็นพลเมืองดีในสังคม
 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิต
  ที่พึงประสงค์
 3. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านกิจการนักศึกษา
 4. พัฒนาระบบการบริการและสวัสดิการนักศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  ในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้คู่คุณธรรม ทักษะชีวิต มีศักยภาพในการพัฒนาและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
 2. พัฒนาระบบงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยกระบวนการที่หลากหลาย และมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้
 3. มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า
รองอธิการบดี

 

 อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี

 

 นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com