พันธกิจ


พันธกิจ กองพัฒนานักศึกษา

     1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีจิตอาสา

     2. พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

     3. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านกิจการนักศึกษา

     4. สร้างระบบการบริการและสวัสดิการนักศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาและการเรียนรู้ของนักศึกษา

     5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล

 ผู้บริหาร

ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 ภาระกิจผู้บริหารJSN Epic template designed by JoomlaShine.com