วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์ กองพัฒนานักศึกษา

      เป็นหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักคิดเชิงสร้างสรรค์ มีความรู้คู่คุณธรรม 
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า
รองอธิการบดี

 

 อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี

 

 นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com