วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์ กองพัฒนานักศึกษา

      เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีจิตอาสา

 ผู้บริหาร

ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 ภาระกิจผู้บริหารJSN Epic template designed by JoomlaShine.com