ประวัติความเป็นมา


ประวัติกองพัฒนานักศึกษา

       กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  เดิมคือ  “สำนักกิจการนักศึกษา” เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฎ พ.ศ.2538 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ     เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฎ  พ.ศ. 2542  และในปี 2547 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น   “กองพัฒนานักศึกษา”  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547 โดยให้กองพัฒนานักศึกษาดูแลรับผิดชอบประสานและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยดูแลความประพฤติ  และสวัสดิการของนักศึกษารวบรวมข้อสนเทศทางการศึกษาและอาชีพ  ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

โดยแบ่งออกเป็น 6 งาน คือ

  1. งานกิจกรรมนักศึกษา
  2. งานวินัยและป้องกัน
  3. งานกีฬา
  4. งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา
  5. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
  6. งานบริหารทั่วไป

ปรัชญา กองพัฒนานักศึกษา

“งานกิจการนักศึกษาเป็นงานที่จะช่วยเสริมเติมเต็มความเป็นบัณฑิตให้สมบูรณ์”

 ผู้บริหาร

ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 ภาระกิจผู้บริหารJSN Epic template designed by JoomlaShine.com