ประวัติความเป็นมา


ประวัติกองพัฒนานักศึกษา

          กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เดิมชื่อ “สานักกิจการนักศึกษา” เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2542 และ ในปี 2547 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองพัฒนานักศึกษา” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยให้กองพัฒนานักศึกษาดูแลรับผิดชอบประสานและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยดูแลความประพฤติ และสวัสดิการของนักศึกษารวบรวมข้อสนเทศทางการศึกษาและอาชีพ ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา  

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 แบ่งส่วนราชการภายในของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ออกเป็น 4 งาน คือ

  1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  2. กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
  3. กลุ่มงานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา
  4. กลุ่มงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

 

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า
รองอธิการบดี

 

 อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี

 

 นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com